LNG som bränsle för inlandssjöfarten

Förvätskad naturgas – LNG – får alltmer uppmärksamhet som ett alternativ till existerande marina bränslen. Fördelarna ligger i låga emissioner av kväveoxider, partiklar och svaveldioxid jämfört med t ex marin gasolja. Även emissionerna av koldioxid blir ca 25% lägre men det finns indikationer på att metanutsläppen kan bli något högre jämfört med drift med gasolja eller bunkerolja. 

Läs dokumentet i sin helhet här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *